แป๊ปหัวฉีด
High-pressure Fuel Pipe Assembly

แป๊ปหัวฉีด  
High-pressure Fuel Pipe Assembly