บ่าวาล์วไอเสีย
Exhaust Valve Seat

บ่าวาล์วไอเสีย 
Exhaust Valve Seat