บ่าวาล์วไอดี
Intake Valve Seat

บ่าวาล์วไอดี  
Intake Valve Seat