ประเก็นฝาเกียร์
Cover plate

ประเก็นฝาเกียร์ 
Cover plate